Begroting

De begroting voor 2019 is op donderdag 15 november door de leden van vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid goedgekeurd.

Toelichting begroting:
De begroting is gebaseerd op de verwachte inkomsten uit contributiegelden en de verwachte uitgaven voor activiteiten, onderhoud buurtkavel, ledenvergaderingen, en bestuurs- en werkgroepkosten.

Tijdens het opstellen van de begroting zijn van 292 leden de startbetalingen beschikbaar. Het aantal leden van de vereniging groeit in 2019 nog met de overdracht van de laatste kavels en woningen in ons buurtschap. In de begroting wordt vooralsnog uitgegaan van 300 contributie betalende leden.

In 2019 is nog niet voorzien dat een eventuele bebouwing op de buurtkavel gerealiseerd zal zijn. Er zijn derhalve geen exploitatiekosten voor een dergelijke bebouwing opgenomen in de begroting.

Het bestuur doet het voorstel om de jaarlijkse contributie in te laten gaan per 1 april 2019 en het maandbedrag voor 2019 op €5,50 vast te stellen. Hiermee kan een sluitende begroting gerealiseerd worden.

Een onderdeel van de begroting is ook het activiteitenplan. Bekijk het activiteitenplan dat is gemaakt door de Werkgroep Activiteiten & Programmering. 

Vorige pagina: De Ledenadministratie Volgende pagina: Contributie & Incasso