Contributie & Incasso

Conform de statuten van de vereniging betalen de leden een jaarlijkse contributie ten behoeve van hun lidmaatschap, ondermeer bestemd voor de dekking van de kosten die samenhangen met de organisatie en de continuïteit van de vereniging. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene LedenVergadering. Bij aanvang van het eerste lidmaatschap wordt een entreegeld in rekening gebracht van 200 euro.

In diverse communicaties richting de bewoners blijkt verschillende informatie verstrekt te zijn over de hoogte en moment van betaling van de contributie. In dit bericht willen we duidelijkheid geven de contributieregeling van buurtschap Zuid.

Omdat de vereniging is opgericht terwijl nog een groot aantal toekomstige bewoners van de buurtschap nog niet bekend zijn en de organisatie van de verenigingsactiviteiten nog een duidelijke invulling moeten krijgen, is besloten om de jaarlijkse contributie op te schorten en voor de huidige leden van de vereniging nog niet te heffen. De buurtschap zal naar verwachting ongeveer 400 leden gaan tellen (1 lid per huisadres). Begin 2018 waren circa 150 leden bij het buurtschap bekend. Naar verwachting zal begin 2019 het aantal leden toegenomen zijn tot ruim 300.

Het bestuur is voornemens om vanaf 1 januari 2019 de jaarlijkse contributie te gaan heffen voor de leden. Eerder genoemde bedragen die vanuit gemeente, VOF Nobelhorst of andere partijen genoemd zijn, variëren van 5,50 tot 7,50 euro per maand. Deze bedragen moeten als indicatief beschouwd worden. Op basis van een, door de ALV goed te keuren begroting in het najaar 2018, zal de hoogte van de eerste contributie door de ALV vastgesteld worden. De leden beslissen hier dus zelf over, bij meerderheid van stemmen.

Mocht u vragen hebben over de contributie dan kunt u deze stellen aan de penningmeester via penningmeester@nobelhorst-zuid.nl

Vorige pagina: Begroting Volgende pagina: Financiële bijdrage vereniging