Privacy Statement

Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid heeft als doel;

 • haar leden een samenwerkingsvorm te bieden die kan voorzien in de overdracht van inspraak, zeggenschap, taken en budgetten om de woon-, werk- en leefomgeving in haar Buurt naar eigen inzicht in te richten en te beheren.
 • de vereniging heeft daarom als streven het tot stand brengen van verbinden en netwerken tussen mensen, ondernemingen en instellingen in hun buurt en/of wijk en dit te faciliteren, zowel fysiek als organisatorisch, om op deze manier wederzijdse beïnvloeding, betrokkenheid en gemeenschapszin tot stand te brengen.
 • de vereniging wil de buurtbewoners/ondernemers met elkaar in verbinding brengen, de samenwerking tussen hen stimuleren en hun vergaande zeggenschap over hun leefomgeving geven.

De bescherming van de persoonsgegevens van de leden van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid is van essentieel belang.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid zodra u (verplicht) lid wordt van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid, dit geldt zowel voor zelfbouw, koopwoningen als huurwoningen, of als u contact met ons hebt. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres, maar ook een betaling/automatische incasso. Het gaat om alle gegevens die wij in verband kunnen brengen met u.

Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

 • Per adres in de buurtschap Nobelhorst Zuid worden de contactgegevens vastgelegd ten behoeve van de communicatie. Per adres wordt schriftelijk toestemming gevraagd om de contactgegevens te mogen gebruiken. Het formulier voor het verstrekken van de persoonsgegevens is terug te vinden op de website van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid.
 • De Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid heeft toestemming nodig om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar de bank om een bedrag af te schrijven. Per adres wordt een machtigingsformulier ingevuld.

Als u de website van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid gebruikt worden er geen gegevens gelogd of opgeslagen die iets vertellen over u of die wij in verband kunnen brengen met u.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

 • Algemene persoonsgegevens: geslacht, voornaam, achternaam, eventueel huidig adres + woonplaats, volledig adres Nobelhorst, kavelnummer of bouwnummer en veldnummer.
 • Contactgegevens: e-mailadres, eventueel e-mail adres partner, telefoonnummer, eventueel telefoonnummer partner.
 • Bankgegevens: IBAN, (eventueel) BIC.

Wijze en doel van het gebruik van persoonsgegevens
Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid verzamelt uw persoonsgegevens, contactgegevens en bankgegevens enkel en alleen t.b.v. eerder beschreven doelen van de vereniging.

 • Het beantwoorden van vragen en het verstrekken van informatie aan de leden van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid;
 • Het inspelen op de door de leden van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid aangewezen wensen en behoeften (o.a. door het versturen van direct mailings);
 • Het incasseren van de afgesproken contributie;
 • Het uitnodigen voor een Algemene Ledenvergadering of informatiebijeenkomst.


Administratie
De vereniging maakt gebruik van ‘’de Werkgroep Ledenadministratie’’. Deze werkgroep bestaat uit maximaal drie leden. Zij maken geen deel uit van het bestuur, maar leggen wel verantwoording af aan het bestuur via de penningmeester. Voor het beheer van de ledenadministratie wordt gebruik gemaakt van het online platform ''e-boekhouden’’. In hun privacyverklaring staat vermeld, dat zij nooit gegevens aan derden zullen verstrekken of verkopen.

ING bank
Voor het afhandelen van de betalingen van lidmaatschap en ander betalingsverkeer maken wij gebruik van het platform van ‘’de ING bank’’. ING bank verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens (bankrekeningnummer). ING bank heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. ING bank behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geautomatiseerde) gegevens met derden te delen. De waarborging met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op onderdelen van de dienstverleningen van de ING bank waarvoor zij derden inschakelen. ING bank bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Delen van persoonsgegevens
We delen geen persoonsgegevens of bankgegevens met derden. In situaties waarin Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid niet in staat is zelfstandig uw vraag te beantwoorden of uw wens te vervullen, kan het betrekken van (een) derde partij(en) noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan de wijkagent binnen Nobelhorst, werkzaam bij de gemeente Almere. Indien nodig, zal na uw toestemming, uw naam, uw contactgegevens tezamen met de beschreven vraag en/of wens worden gedeeld met de betrokken derde partij(en).

Bewaartermijn persoonsgegevens  
Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de diensten aan haar leden aan te kunnen bieden en de doelstellingen zoals uitgelegd op de website en in dit privacy statement te kunnen behalen. Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Inzien en aanpassen van uw persoonsgegevens               
Als u uw gegevens in wilt zien of aan wilt passen, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie door een e-mail te sturen naar: ledenadministratie@nobelhorst-zuid.nl
Op uw verzoek zal binnen 30 dagen worden gereageerd. Wanneer uw verzoek wordt uitgevoerd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mail adres de bevestiging.

Wijzigingen en aanvullingen Privacy Statement
Het bestuur van de Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid  is gerechtigd de inhoud van haar Privacy statement te wijzigen zonder dat haar leden daarvan op de hoogte worden gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Indien wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen wij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving.

Vragen of klachten
Indien u vragen, suggesties of klachten heeft ten aanzien van uw privacy kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar: bestuur@nobelhorst-zuid.nl

Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid
p/a Niels Bohrstraat 26, 1341 BW Almere
KvK 67862225
IBAN NL30INGB0007755988
bestuur@nobelhorst-zuid.nl
www.nobelhorst-zuid.nl

Dit privacy statement is laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Vorige pagina: Naslagwerken Volgende pagina: Werkgroepen & Voorzieningen