Vereniging

Als bewoner van Nobelhorst word je automatisch lid van Vereniging Buurtschap Nobelhorst. Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid is er voor alle bewoners van de velden:

 • Het Eiland
 • De Houtzagerij
 • De Boswachterij
 • Het Landgoed

Het bestuur wordt gevormd door inwoners van Buurtschap Zuid.

Doelstelling Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid

 • Het doel van de vereniging is haar leden een samenwerkingsvorm te bieden die kan voorzien in de overdracht van inspraak, zeggenschap, taken en budgetten om de woon-, werk- en leefomgeving in haar Buurt naar eigen inzicht in te richten en te beheren.
 • De vereniging heeft daarom als streven het tot stand brengen van verbinden en netwerken tussen mensen, ondernemingen en instellingen in hun buurt en/of wijk en dit te faciliteren, zowel fysiek als organisatorisch, om op deze manier wederzijdse beïnvloeding, betrokkenheid en gemeenschapszin tot stand te brengen.
 • De vereniging wil de buurtbewoners/ondernemers met elkaar in verbinding brengen, de samenwerking tussen hen stimuleren en hun vergaande zeggenschap over hun leefomgeving geven.

Activiteiten van de vereniging

De taken van de vereniging om bovengenoemde doelstellingen te realiseren zijn vastgelegd in de statuten.

 • het bevorderen van zeggenschap en actieve participatie;
 • zeggenschap en mogelijkheid tot inrichting, aanleg en (dagelijks) onderhoud van de openbare ruimte in de Buurt;
 • het inrichten en beheren van een buurtkavel;
 • het beheren, exploiteren en gebruiken van een buurtontmoetingsplek;
 • inkopen van goederen en diensten en verder alle diensten die verband houden met de doelstelling of daartoe bevorderlijk zijn;
 • het samen met de leden organiseren van creatieve en recreatieve activiteiten voor de buurtschapbewoners;
 • maatschappelijk belangen van haar leden behartigen;
 • de vereniging is niet gericht op het maken van winst.

Ledenadministratie, belangrijk!
Om bovengenoemde doelen te kunnen behalen is het van belang dat de ledenadministratie compleet en correct is. Ontvang je nog geen nieuwsbrieven? Heb je niet eerder je persoonsgegevens achtergelaten voor de ledenadministratie? Vul dan het formulier in!
Per adres in buurtschap Nobelhorst Zuid worden de persoon- en contactgegevens vastgelegd in een ledenadministratie ten behoeve van de communicatie met betrekking tot Vereniging Buurtschap Nobelhorst Zuid en het innen van de (toekomstige) contributie. Per adres wordt er schriftelijk toestemming gevraagd om de contactgegevens te mogen gebruiken voor communicatie.

Voor meer informatie, download de flyer!

Vorige pagina: Het Landgoed Volgende pagina: Het Bestuur