Werkgroep spelen

15-3-2019 Update realisatie ''Spelen'' op de buurtkavel

In tegenstelling tot aangekondigd in eerdere nieuwsbrieven en tijdens Algemene Ledenvergaderingen is de gemeente, vanwege interne miscommunicatie en het niet voldoen van het terrein aan de veiligheidseisen m.b.t. de valondergrond, helaas nog altijd niet aangevangen met het plaatsen van de speeltoestellen op de buurtkavel. Daar waar eerder sprake was van november 2018 en januari 2019 heeft de gemeente nu toegezegd het gras op de buurtkavel in te zaaien zodra het seizoen daarvoor geschikt is en de toestellen te plaatsen zodra de grasmat voldoende sterk is. Volgens de laatste berichtgevingen zullen de speeltoestellen hierdoor op zijn vroegst pas in de 2e helft van de lente van 2019 kunnen worden geplaatst.

Momenteel wordt verder overleg gevoerd met de gemeente over de realisatie. Wij willen jullie echter informeren dat er helaas sprake is van een geschil omtrent het beheer en onderhoud van de speeltoestellen. Volgens de afspraken zoals die er nu liggen, door de gemeente tevens schriftelijk bevestigd, is de gemeente verantwoordelijk voor keuring en beheer van de openbaar toegankelijke speeltoestellen. Dit hebben wij overeenkomstig gecommuniceerd naar de leden tijdens Algemene Ledenvergaderingen en in de begroting voor 2019 is derhalve geen rekening gehouden met kosten voor beheer en onderhoud. Recente ontwikkelingen wijzen echter uit dat de gemeente nu op deze afspraak terug wil komen en van mening is dat dit bij nader inzien, klaarblijkelijk vanwege een juridisch verschil tussen openbare ruimte en openbaar toegankelijk gebied, toch onder de verantwoording van de buurtschap zou moeten vallen. De gemeente heeft ons geïnformeerd dat zij nu bereid is het beheer en het onderhoud van de speeltoestellen, inclusief de noodzakelijke valondergrond uit te voeren uit naam van de buurtschap, echter op kosten van de buurtschap via een jaarlijkse nota. Dit zou dan moeten worden vastgelegd in een overeenkomst.

Daar het standpunt van de gemeente af wijkt van eerdere toezeggingen, kunnen wij ons hierin uiteraard niet vinden. Naast kosten voor beheer en onderhoud is deze eenzijdige wijziging met name ook van invloed op de aansprakelijkheid. Buurtschap Nobelhorst Zuid zal hierdoor gedwongen worden minimaal een passende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en volgens de Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen dient er middels een actueel dossier aan te worden getoond dat aan de beheersverplichting wordt voldaan. Wij zijn nu in afwachting van de gemeente inzake een overleg met de ambtenaar die verantwoordelijk is voor het speelbeleid. Ondanks dat wij er alles aan doen om het terrein zo spoedig mogelijk door de gemeente ingericht te krijgen, zou dit geschil er helaas toe kunnen leiden dat verdere stagnatie niet is uitgesloten.

Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

-----------------

De werkgroep is reeds opgericht in het voorjaar van 2017 waarbij in eerste instantie tientallen mensen hun ideeën hebben geopperd.
Een kleine groep is verder gegaan met deze ideeën en heeft samen met de gemeente het budget, de mogelijkheden en de wensen afgewogen. Hieruit zijn twee plannen voortgekomen.

Op dit moment werkt het bestuur samen met een kleinere kerngroep bestaande uit Paula van Kuijk, Cindy Klaver en Brenda Lammens om zo met de gemeente de plannen die op de ALV zijn gepresenteerd te finaliseren met de laatste input vanuit de leden.

Definitief plan speelgedeelte op de buurtkavel

Speeltuin_optie2

Vorige pagina: Werkgroep Activiteiten & Programmering Volgende pagina: Agenda